GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-2/ 07.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет:„Рехабилитация на общинска пътна мрежа” с три обособени позиции: Първа обособена позиция: „Рехабилитация на Път VAR 1211 /ІІІ-208, Ветрино -Провадия/ - Петров дол, граница община (Ветрино - Провадия) – Габърница – Неофит Рилски”; Втора


Обявление за приключване на договор обществена поръчка по договор вх. № ОП-18 от 08.05.2019година.pdf - 26-02-2020 17:13:54
Обявление за приключване на договор обществена поръчка по договор вх. № ОП-17 от 08.05.2019година.pdf - 26-02-2020 17:12:27
Обявление за възложена процедура по ОП-2 от 07.02-2019година.pdf - 17-05-2019 19:32:55
Договор № ОП-18 от 08.05.2019година.pdf - 17-05-2019 19:29:06
Договор № ОП-17 от 08.05.2019година.pdf - 17-05-2019 19:18:09
Обявление за възложена поръчка.pdf - 25-04-2019 11:54:35
Заповед № 754 от 02.04.2019година за класиране на участниците в процерата.pdf - 02-04-2019 16:21:00
Доклад с вх.№ ВД-132 от 02.04.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 02-04-2019 16:19:54
Протокол № 3 от 01.04.2019година от работата на комисията.pdf - 02-04-2019 16:17:39
Протокол № 2 от 27.03.2019година от работата на комисията.pdf - 02-04-2019 16:16:38
Съобщение с изх. № РД 9100-434 от 27.03.2019година относно отваряне и оровестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 27-03-2019 15:53:43
Протокол № 1 от 18.03.2019година от работата на комисията.pdf - 20-03-2019 09:40:27
Разяснения с изх.№ РД 9100-358 от 01.03.2019г относно постъпили запитвания.pdf - 01-03-2019 15:30:00
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 11-02-2019 18:21:37
Приложение №3-3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 11-02-2019 18:21:28
Приложение №3-2 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 11-02-2019 18:21:20
Приложение №3-1 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 11-02-2019 18:21:13
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 11-02-2019 18:21:02
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 11-02-2019 18:20:56
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 11-02-2019 18:20:48
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 11-02-2019 18:20:39
Образци на документи-челен лист.doc - 11-02-2019 18:20:21
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 11-02-2019 18:19:25
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 11-02-2019 18:12:27
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 11-02-2019 18:12:03
КС за обект Рехабилитация на Път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски.pdf - 11-02-2019 18:06:10
КС за обект- Рехабилитация на Път VAR 2219III-731, Блъсково-Храброво-Овчага-Черковна-III-2082.pdf - 11-02-2019 18:05:41
КС за обект Рехабилитация на Път VAR1216 III-208, Провадия-п.к. Храброво-Тутраканци-Бозвелийско-III-904 .pdf - 11-02-2019 18:05:12
Рехабилитация на път VAR 2219.rar - 11-02-2019 18:04:30
Рехабилитация на път VAR 2216.rar - 11-02-2019 17:59:30
Рехабилитация на път VAR 1211.rar - 11-02-2019 17:57:11
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-02-2019 17:55:15
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 11-02-2019 17:50:42
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-02-2019 17:50:28
Решение № 289 от 07.02.2019 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 11-02-2019 17:50:16
Документация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-02-2019 17:50:08


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®