GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 3/11.02.2019 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Рехабилитация на общинска пътна мрежа” с три обособени позиции


Обявление за приключване на договор обществена поръчка по договор вх. № ОП-55 от 17.06.2019година.pdf - 26-02-2020 17:09:44
Обявление за приключване на договор обществена поръчка по договор вх. № ОП-54 от 17.06.2019година.pdf - 26-02-2020 17:08:13
Обявление за приключване на договор обществена поръчка по договор вх. № ОП-53 от 17.06.2019година.pdf - 26-02-2020 17:07:35
Обявление за възложена поръчка.pdf - 15-07-2019 18:15:07
Договро № ОП 55 от 17.06.2019година.pdf - 15-07-2019 18:12:43
Договор № ОП- 54 от 17.06.2019година.pdf - 15-07-2019 18:09:58
Договор № ОП-53 от 17.06.2019година.pdf - 15-07-2019 18:08:23
Заповед № 1228 от 23.05.2019година за класиране на участниците в процедурата.pdf - 23-05-2019 18:30:53
Доклад с вх.№ ВД- 216 от 23.05.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 23-05-2019 18:30:21
Протокол № 4 от 21.05.2019година от работата на комисията.pdf - 23-05-2019 18:29:37
Протокол № 3 от 07.05.2019година от работата на комисията.pdf - 23-05-2019 18:28:27
Протокол № 2 от 12.04.2019година от работата на комисията.pdf - 23-05-2019 18:27:04
Съобщение с изх. № РД9100-625 от 30.04.2019година относно отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 30-04-2019 16:18:30
Протокол № 1 от 22.03.2019година от работата на комисията.pdf - 03-04-2019 17:25:04
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 14-02-2019 15:43:03
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 14-02-2019 15:42:48
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 14-02-2019 15:42:41
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 14-02-2019 15:42:35
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 14-02-2019 15:42:28
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 14-02-2019 15:42:21
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 14-02-2019 15:42:11
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 14-02-2019 15:41:58
Образци на документи-челен лист.doc - 14-02-2019 15:41:43
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 14-02-2019 15:36:51
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 14-02-2019 15:36:07
КС за обект Рехабилитация на Път VAR1216 III-208, Провадия-п.к. Храброво-Тутраканци-Бозвелийско-III-904.pdf - 14-02-2019 15:35:33
КС за обект Рехабилитация на Път VAR 2219III-731, Блъсково-Храброво-Овчага-Черковна-III-2082.pdf - 14-02-2019 15:35:25
КС за обект Рехабилитация на Път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски.pdf - 14-02-2019 15:35:16
Рехабилитация на път VAR 2219.rar - 14-02-2019 15:32:40
Рехабилитация на път VAR 2216.rar - 14-02-2019 15:29:14
Рехабилитация на път VAR 1211.rar - 14-02-2019 15:26:58
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 14-02-2019 15:25:09
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 14-02-2019 15:24:51
Обявление за обществена поръчка.pdf - 14-02-2019 15:24:19
Решение № 322 от 11.02.2019 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 14-02-2019 15:24:10
Документация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 14-02-2019 15:24:01


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®