GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-29-2014/02.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност“ по проект BG051PO002/13/2.2-14-М13-22-82 „За една по-добра- компетентна и ефективна- общинска администрация“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет


Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Реклама Консулт ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:21:12
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за БК Дизайн ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:20:50
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:20:29
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Т.И. Иванови ООД.pdf - 20-10-2014 13:20:08
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Търговище ТВ ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:19:48
Информация по чл.22б ал.2 т.9 от ЗОП за Диавелли ЕООД.pdf - 20-10-2014 13:19:20
Решение за прекратяване.pdf - 26-09-2014 13:17:08
Решение.pdf - 01-09-2014 21:21:48
Обявление за обществена поръчка.pdf - 01-09-2014 21:22:26
Указания за участие в процедурата.pdf - 01-09-2014 21:23:56
Техническо задание.pdf - 01-09-2014 21:24:22
Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf - 01-09-2014 21:26:10
Критерий за оценка на офертите.doc - 01-09-2014 21:26:37
Образец № 1 - Оферта.doc - 01-09-2014 21:27:12
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 01-09-2014 21:28:04
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 01-09-2014 21:28:17
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 01-09-2014 21:28:29
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 01-09-2014 21:28:50
Образец № 15- Проект на договор.doc - 01-09-2014 21:31:10
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 01-09-2014 21:30:58
Образец № 13-техническо предложение.doc - 01-09-2014 21:30:45
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 01-09-2014 21:30:34
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 01-09-2014 21:30:24
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 01-09-2014 21:30:16
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 01-09-2014 21:30:07
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 01-09-2014 21:29:55
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 01-09-2014 21:29:32
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 01-09-2014 21:29:10


Назад

Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категорията на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

ИП за "Изграждане на предприятие за преработка и складиране на животински суб продукти"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 49 / 12.06.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за изработен ПУП- ПРЗ за УПИ IV- 1205 кв. 53, по плана на гр. Провадия, област Варна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 24.07.2017 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®