GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП-9/25.02.2019 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия” с девет обособени позиции


Обявление за възложена процедура.pdf - 25-04-2019 11:53:07
Заповед № 780 от 03.04.2019година за прекратяване на процедура.pdf - 03-04-2019 17:22:04
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 28-02-2019 12:36:47
Приложение №3-9 - Ценово предложение по об. позиция №9.docx - 28-02-2019 12:36:31
Приложение №3-8 - Ценово предложение по об. позиция №8.docx - 28-02-2019 12:36:23
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 28-02-2019 12:36:14
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 28-02-2019 12:36:06
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 28-02-2019 12:35:57
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 28-02-2019 12:35:47
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 28-02-2019 12:35:37
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 28-02-2019 12:35:28
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 28-02-2019 12:35:20
Приложение №2-9 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №9.docx - 28-02-2019 12:35:10
Приложение №2-8 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №8.docx - 28-02-2019 12:35:03
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 28-02-2019 12:34:54
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 28-02-2019 12:34:44
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 28-02-2019 12:34:38
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 28-02-2019 12:34:29
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 28-02-2019 12:34:21
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 28-02-2019 12:34:10
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 28-02-2019 12:34:00
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 28-02-2019 12:33:49
Образци на документи.pdf - 28-02-2019 11:17:44
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 28-02-2019 11:17:35
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 28-02-2019 11:17:23
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 28-02-2019 11:17:10
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Овчага.pdf - 28-02-2019 11:16:51
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Черковна.pdf - 28-02-2019 11:16:39
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Неново.pdf - 28-02-2019 11:16:29
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Равна.pdf - 28-02-2019 11:16:15
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Кривня.pdf - 28-02-2019 11:16:06
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Черноок.pdf - 28-02-2019 11:15:50
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Славейково.pdf - 28-02-2019 11:15:15
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Снежина.pdf - 28-02-2019 11:15:01
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Градинарово.pdf - 28-02-2019 11:14:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 28-02-2019 11:11:19
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 28-02-2019 11:11:02
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-02-2019 11:10:51
Решение № 449 от 25.02.2019година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 28-02-2019 11:10:40
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 28-02-2019 11:10:24


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®