GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-10/27.02.2019година Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет:"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника” с две обособени позиции


Договор № ОП-14 от 29.03.2019година.pdf - 24-04-2019 16:39:04
Договор № ОП-13 от 29.03.2019година.pdf - 24-04-2019 16:37:57
Протокол № 1 от работата на комисията с вх.№ ВД-111 от 21.03.2019година.pdf - 21-03-2019 15:41:17
Съобщение удължаване на срок за подаване на оферти с изх.№РД 9200-1 от 08.03.2019 г.pdf - 08-03-2019 18:08:19
Образци на документи.docx - 27-02-2019 15:36:31
Проект на договор за услуга по обособена позиция № 2.pdf - 27-02-2019 15:29:27
Проект на договор за услуга по обособена позиция № 1.pdf - 27-02-2019 15:28:59
Методика за определяне на комплексната оценка в процедурата.pdf - 27-02-2019 15:28:16
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по ЗОП.pdf - 27-02-2019 15:28:00
Информация за публикувана обява в АОП.pdf - 27-02-2019 15:27:42
Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП.pdf - 27-02-2019 15:27:30


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®