GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-12/28.02.2019г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Община Провадия"


Обявление за възложена процедура.pdf - 20-06-2019 17:55:23
Заповед № 1278 от 30.05.2019година за прекратяване на процедурата.pdf - 30-05-2019 17:16:36
Доклад с вх.№ ВД-222 от 30.05.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 30-05-2019 17:16:22
Протокол № 3 от 25.05.2019година от работата на комисията.pdf - 30-05-2019 17:15:51
Протокол № 2 от 24.04.2019година от работата на комисията.pdf - 30-05-2019 17:15:28
Съобщение с изх.№РД9100-737 от 17.05.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 17-05-2019 16:41:12
Протокол № 1 от 26.03.2019 година от работата на комисията.pdf - 15-04-2019 16:25:15
Разяснение на Възложителя с изх. №ЛД9100-434 от 15.03.2019 г. относно постъпили запитвания.pdf - 15-03-2019 16:57:08
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 01-03-2019 17:10:39
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 01-03-2019 17:10:02
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 01-03-2019 17:09:27
Приложение № 1 - Еspd-request.rar - 01-03-2019 17:08:50
Образци на документи.pdf - 01-03-2019 17:08:04
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 01-03-2019 17:07:05
Техническа спецификация за обществена поръчка.pdf - 01-03-2019 16:44:00
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 01-03-2019 16:43:14
Обявление за обществена поръчка.pdf - 01-03-2019 16:42:20
Решение №479 от 28.02.2019 г. за откриване на процедурата.pdf - 01-03-2019 16:41:52
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 01-03-2019 16:41:30


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®