GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-14/25.04.2019 г. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Рехабилитация на Път VAR1216 /III-208, Провадия-п.к. Храброво/-Тутраканци-Бозвелийско-/III-904/"


Обявление за възложена поръчка.PDF - 08-07-2019 16:06:29
Договор № ОП-41 от 13.06.2019година.pdf - 08-07-2019 16:04:00
Заповед № 1107 от 10.05.2019 година за класиране на участниците.pdf - 10-05-2019 13:27:39
Доклад с вх.№ ВД-191 от 09.05.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 10-05-2019 13:27:16
Протокол от 08.05.2019 година от работата на комисията.pdf - 10-05-2019 13:26:52
Проект договор за СМР.doc - 25-04-2019 17:09:47
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 25-04-2019 17:09:37
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 25-04-2019 17:09:29
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 25-04-2019 17:08:52
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 25-04-2019 17:08:40
Работен проект за обект Рехабилитация на път VAR 2216.rar - 25-04-2019 17:07:58
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 25-04-2019 17:04:58
Техническа спецификация.pdf - 25-04-2019 17:03:20
Покана за представяне на оферта.pdf - 25-04-2019 17:02:06
Решение № 1004 от 25.04.2019 година на Зам.кмета на Община Провадия за провеждане на договоряне без предварително обявлениe.pdf - 25-04-2019 17:00:12


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®