GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-ОП-17/20.06.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Житница, Бозвелийско, Бързица, Храброво, Китен, Блъсково, Тутраканци, Комарево и Чайка, община Провадия" с девет обособени позиции


Заповед № 2253 от 09.08.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 09-08-2019 17:17:27
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД-393 от 09.08.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 17:14:34
Протокол № 3 от 07.08.2019година от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 17:09:29
Протокол № 2 от 01.08.2019година от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 17:05:11
Съобщение с изх № РД9100-1076 от 02.08.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 02-08-2019 17:05:52
Протокол № 1 от 15.07.2019година от работата на комисията.pdf - 22-07-2019 16:53:26
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 20-06-2019 17:55:34
Приложение №3-9 - Ценово предложение по об. позиция №9.docx - 20-06-2019 17:55:20
Приложение №3-8 - Ценово предложение по об. позиция №8.docx - 20-06-2019 17:55:10
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 20-06-2019 17:55:00
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 20-06-2019 17:54:47
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 20-06-2019 17:54:36
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 20-06-2019 17:54:28
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 20-06-2019 17:54:16
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 20-06-2019 17:54:08
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 20-06-2019 17:53:59
Приложение №2-9 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №9.docx - 20-06-2019 17:53:50
Приложение №2-8 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №8.docx - 20-06-2019 17:53:40
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 20-06-2019 17:53:29
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 20-06-2019 17:53:22
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 20-06-2019 17:53:13
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 20-06-2019 17:53:03
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 20-06-2019 17:52:55
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 20-06-2019 17:52:42
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 20-06-2019 17:52:35
Приложение №1 - ЕЕДОП - еspd-request.zip - 20-06-2019 17:52:24
Образци на документи.pdf - 20-06-2019 17:47:30
Проект договор за изпълнение на СМР.pdf - 20-06-2019 17:47:22
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 20-06-2019 17:45:25
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 20-06-2019 17:44:59
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Чайка.pdf - 20-06-2019 17:44:13
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Комарево.pdf - 20-06-2019 17:43:47
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Тутраканци.pdf - 20-06-2019 17:43:37
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Блъсково.pdf - 20-06-2019 17:43:29
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Китен.pdf - 20-06-2019 17:43:18
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Храброво.pdf - 20-06-2019 17:43:04
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Бързица.pdf - 20-06-2019 17:42:56
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Бозвелийско.pdf - 20-06-2019 17:42:47
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Житница.pdf - 20-06-2019 17:42:38
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 20-06-2019 17:42:24
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 20-06-2019 17:41:45
Обявление за обществена поръчка.pdf - 20-06-2019 17:40:59
Решение №1513 от 20.06.2019 година на Възложителя за откриване на обществена поръчка.pdf - 20-06-2019 17:40:21
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 20-06-2019 17:39:57


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 98/06.12.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изработване ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V и VI в кв. 66 стопански двор по плана на с. Бозвелийско, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®