GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП -18/21.06.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия" с девет обособени позиции


Заповед № 2251 от 09.08.2019година за класиране на участниците в процедурата.pdf - 09-08-2019 22:12:30
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД-395 от 09.08.2019година.pdf - 09-08-2019 22:09:13
Протокол № 3 от 07.08.2019година от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 22:07:47
Протокол № 2 от 02.08.2019година от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 22:02:32
Съобщение с изх № РД9100-1078 от 02.08.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 02-08-2019 17:07:30
Протокол №1от 16.07.2019година от работата на комисията.pdf - 24-07-2019 16:26:50
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 21-06-2019 18:34:23
Приложение №3-9 - Ценово предложение по об. позиция №9.docx - 21-06-2019 18:34:14
Приложение №3-8 - Ценово предложение по об. позиция №8.docx - 21-06-2019 18:34:01
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 21-06-2019 18:33:54
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 21-06-2019 18:33:44
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 21-06-2019 18:33:36
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 21-06-2019 18:33:27
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 21-06-2019 18:33:20
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 21-06-2019 18:33:12
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 21-06-2019 18:33:04
Приложение №2-9 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №9.docx - 21-06-2019 18:32:53
Приложение №2-8 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №8.docx - 21-06-2019 18:32:43
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 21-06-2019 18:32:35
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 21-06-2019 18:32:26
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 21-06-2019 18:32:19
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 21-06-2019 18:32:12
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 21-06-2019 18:32:04
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 21-06-2019 18:31:56
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 21-06-2019 18:31:49
Приложение №1 - ЕЕДОП - еspd-request.zip - 21-06-2019 18:31:42
Образци на документи.pdf - 21-06-2019 18:31:30
Проект договор за изпълнение на СМР.pdf - 21-06-2019 18:31:21
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.pdf - 21-06-2019 18:30:20
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 21-06-2019 18:29:15
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Овчага.pdf - 21-06-2019 18:28:39
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Черковна.pdf - 21-06-2019 18:28:31
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Неново.pdf - 21-06-2019 18:28:20
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Равна.pdf - 21-06-2019 18:28:10
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Кривня.pdf - 21-06-2019 18:28:02
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Черноок.pdf - 21-06-2019 18:27:53
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Славейково.pdf - 21-06-2019 18:27:39
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Снежина.pdf - 21-06-2019 18:27:28
Количествена сметка за обект Текущ ремонт на улици в с. Градинарово.pdf - 21-06-2019 18:27:13
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 21-06-2019 18:26:20
Условия за участие и указания за подготовка на офертите.pdf - 21-06-2019 18:24:41
Обявление за обществена поръчка.pdf - 21-06-2019 18:23:16
Решение №1528 от 21.06.2019 година на Възложителя за откриване на обществена поръчка.pdf - 21-06-2019 18:22:42
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 21-06-2019 18:22:13


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®