GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 19/25.06.2019 г. Процедура на пряко договаряне с предмет: "Извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 15-08-2019 11:50:54
Договор № ОП-62 от 16.07.2019година.pdf - 15-08-2019 11:49:44
Договор № ОП-61 от 16.07.2019година.pdf - 15-08-2019 11:48:53
Договор № ОП-60 от 16.07.2019година.pdf - 15-08-2019 11:47:59
Заповед №1669 от 01.07.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия за класиране в процедурата.pdf - 01-07-2019 18:15:56
Доклад от работата на комисията с вх. №ВД-282 от 01.07.2019 г..pdf - 01-07-2019 18:15:44
Протокол №3 от 01.07.2019 г. от работата на комисията.pdf - 01-07-2019 18:15:28
Протокол №2 от 01.07.2019 г. от работата на комисията.pdf - 01-07-2019 18:15:17
Протокол №1 от 01.07.2019 г. от работата на комисията.pdf - 01-07-2019 18:15:01
Проект на договор за предоставяне на услуга.pdf - 25-06-2019 17:30:53
Приложение №4 - Опис на документите.doc - 25-06-2019 17:30:44
Приложение №3-3 - Ценово предложение по обособена позиция №3.doc - 25-06-2019 17:30:36
Приложение №3-2 - Ценово предложение по обособена позиция №2.doc - 25-06-2019 17:29:25
Приложение №3-1 - Ценово предложение по обособена позиция №1.doc - 25-06-2019 17:28:16
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.doc - 25-06-2019 17:27:03
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.doc - 25-06-2019 17:26:57
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.doc - 25-06-2019 17:25:50
Приложение №1 - ЕЕДОП - espd.zip - 25-06-2019 17:24:42
Техническа спецификация за обществена поръчка.pdf - 25-06-2019 17:22:35
Покана с изх. №РД2600-897 от 25.06.2019 г. до Трафик Холдинг ЕООД.pdf - 25-06-2019 17:21:03
Решение №1571 от 25.06.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия.pdf - 25-06-2019 17:20:29


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 98/06.12.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изработване ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V и VI в кв. 66 стопански двор по плана на с. Бозвелийско, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®