GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП -20/28.06.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Провадия, община Провадия”


Обявление за възложена поръчка.pdf - 15-06-2020 16:35:38
Заповед № 544 от 21.02.2020година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 24-02-2020 17:16:14
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх. № ВД-153 от 19.02.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 24-02-2020 17:14:38
Протокол № 6 от 10.02.2020година от работата на комисията.pdf - 24-02-2020 17:11:05
Протокол № 5 от 06.01.2020година от работата на комисията.pdf - 24-02-2020 17:09:24
Протокол № 4 от 13.12.2019година от работата на комисията.pdf - 24-02-2020 17:06:49
Протокол № 3 от 25.09.2019година от работата на комисията.pdf - 24-02-2020 17:03:10
Протокол № 2 от 12.09.2019година от работата на комисията.pdf - 24-02-2020 17:00:15
Протокол №1 от 24.07.2019 г. от работата на комисията.pdf - 19-08-2019 14:22:34
Разяснения на Възложителя с изх. № РД 9100-1003 от 15.07.2019година относно постъпили въпроси от участници в процедурата.pdf - 15-07-2019 18:00:31
Разяснение на Възложителя относно постъпили въпроси от участници в процедурата с изх. №РД9100-993 от 11.07.2019.pdf.pdf - 11-07-2019 17:30:06
Разяснение на Възложителя относно постъпили въпроси от участници в процедурата с изх. №РД9100-973 от 08.07.2019.pdf - 08-07-2019 17:49:15
Проект на договор.docx - 28-06-2019 13:41:32
Образец №4 - Опис на документите.docx - 28-06-2019 13:41:16
Образец №3 - Ценово предложение.docx - 28-06-2019 13:37:37
Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 28-06-2019 13:37:29
Образец №1 - espd-request.zip - 28-06-2019 13:37:19
Образци на документи.doc - 28-06-2019 13:37:04
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf.pdf - 28-06-2019 13:35:42
Работен проект Рекултивация Общинско депо - Провадия.rar - 28-06-2019 13:34:21
Количествена сметка за закриване и рекултивация на съществуващо депо .xls - 28-06-2019 13:28:48
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 28-06-2019 13:26:40
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка..pdf - 28-06-2019 13:23:57
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 28-06-2019 13:22:31
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-06-2019 13:18:59
Решение №1637 от 28.06.2019 година на Възложителя за откриване на обществена поръчка.pdf - 28-06-2019 13:16:55
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 28-06-2019 13:06:48


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®