GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-27-2014/01.08.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Изготвяне на планово задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план на Община Провадия, област Варна"


Проджект Планинг енд Мениджмънт,ИНФОРМАЦИЯ по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 18-01-2016 17:09:50
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 14.01.2016 г.pdf - 14-01-2016 16:33:23
Информация по чл.22б ал.2 ,т.14 от ЗОП от 18.12.2015 г.pdf - 18-12-2015 16:38:35
Информация по чл.22б ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г.pdf - 20-03-2015 15:29:07
Информация по чл.22бал.2 т.9 ЗОП за Проджект Планинг енд мениджмънт.PDF - 13-02-2015 15:43:57
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Фрибул ООД.PDF - 13-02-2015 15:43:43
Договор №8 от 14.01.2015 г.pdf - 24-01-2015 13:21:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП с РД 9100-1364 от 29.12.2014г..pdf - 29-12-2014 15:48:13
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП с РД 9100-1363 от 29.12.2014г.pdf - 29-12-2014 15:47:47
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП с РД 9100-1362 от 29.12.2014г..pdf - 29-12-2014 15:47:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП с РД 9100-1361 от 29.12.2014г.pdf - 29-12-2014 15:46:53
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП с РД 9100-1360 от 29.12.2014г..pdf - 29-12-2014 15:46:26
Заповед №2788 от 19.11.2014 година за класиране на участниците.pdf - 19-11-2014 14:12:26
Протокол №3 от 12.11.2014 г. от работата на комисията.pdf - 19-11-2014 14:12:13
Протокол №2 от 21.10.2014 г. от работата на комисията.pdf - 19-11-2014 14:12:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 07-11-2014 13:55:44
Протокол № 1 от 01.09.2014г. от работата на комисията.pdf - 09-10-2014 11:17:47
Решение.pdf - 01-08-2014 15:46:26
Обявление.pdf - 01-08-2014 15:46:51
Указания.pdf - 01-08-2014 15:47:19
Специфични указания.doc.pdf - 01-08-2014 15:47:35
Техническа спецификация.pdf - 01-08-2014 15:47:52
Критерий за оценка на офертите.doc - 01-08-2014 15:48:14
Образец № 1 - Оферта.doc - 01-08-2014 15:48:28
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 01-08-2014 15:48:40
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 01-08-2014 15:48:53
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 01-08-2014 15:49:08
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 01-08-2014 15:49:24
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 01-08-2014 15:49:42
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 01-08-2014 15:50:01
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 01-08-2014 15:51:00
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 01-08-2014 15:51:19
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 01-08-2014 15:52:00
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 01-08-2014 15:51:37
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 01-08-2014 15:52:12
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 01-08-2014 15:52:31
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 01-08-2014 15:52:44


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®