GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 21/11.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия"


Заповед № 2247 от 09.08.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на учасниците.pdf - 09-08-2019 15:31:14
Протокол по чл.181, чл.4 от ЗОП с вх.№ ВД-394 от 09.08.2019година.pdf - 09-08-2019 15:30:54
Протокол № 2 от 07.08.2019година от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 15:30:33
Съобщение с изх № РД9100-1077 от 02.08.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 02-08-2019 17:07:50
Протокол № 1 от 02.08.2019 г. от работата на комисията.pdf - 02-08-2019 17:05:33
Проект договор за СМР.doc - 11-07-2019 18:18:08
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 11-07-2019 18:17:37
Приложение №3- Ценово предложение.docx - 11-07-2019 18:17:19
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 11-07-2019 18:16:58
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 11-07-2019 18:16:34
Образци на документи.doc - 11-07-2019 18:16:14
Методика за определяне на комплексна оценка в публично състезание.pdf - 11-07-2019 18:15:32
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 11-07-2019 18:15:01
КС - Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия.xlsx - 11-07-2019 18:12:37
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка за обект Основен ремонт на тротоарни настилки в град Провадия.pdf - 11-07-2019 18:11:32
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 11-07-2019 18:10:22
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 11-07-2019 18:09:00
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-07-2019 18:08:31
Решение №1791 от 11.07.2019 година на Възложителя за откриване на обществена поръчка.pdf - 11-07-2019 18:07:04
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 11-07-2019 18:06:41


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®