GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 22/12.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на улична мрежа в град Провадия"


Заповед № 2249 от 09.08.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на учасниците.pdf - 09-08-2019 15:58:20
Протокол по чл.181, чл.4 от ЗОП с вх.№ ВД-392 от 09.08.2019година.pdf - 09-08-2019 15:58:06
Протокол № 2 от 09.08.2019година от работата на комисията.pdf - 09-08-2019 15:57:44
Съобщение с изх № РД9100-1091 от 06.08.2019година от работата на комисията.pdf - 06-08-2019 17:32:20
Протокол № 1 от 05.08.2019година от работата на комисията.pdf - 06-08-2019 17:32:08
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 12-07-2019 17:58:34
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 12-07-2019 17:58:23
Приложение №2- Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 12-07-2019 17:58:15
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 12-07-2019 17:58:08
Образци на документи.pdf - 12-07-2019 17:54:35
Проект договор за изпълнение на СМР.pdf - 12-07-2019 17:54:28
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 12-07-2019 17:54:18
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 12-07-2019 17:53:30
Количествена сметка Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Провадия.pdf - 12-07-2019 17:52:55
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 12-07-2019 17:52:46
Условия за участия и указания за попълване на образците, които са част офертите.pdf - 12-07-2019 17:52:27
Обявление за обществена поръчка.pdf - 12-07-2019 17:51:59
Решение за откриване на процедурата №1805 от 12.07.2019 г. на Зам. Кмета на Община Провадия.pdf - 12-07-2019 17:51:40
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 12-07-2019 17:51:27


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®