GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 23/26.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Провадия”


Обявление за възложена поръчка.pdf - 06-01-2020 11:45:33
Договор вх. № ОП-134 от 09.12.2019година.pdf - 06-01-2020 11:44:40
Заповед № 3150 от 23.10.2019година на Вр.И.Д. Кмет на Община Провадия и Възложител за класиране на участниците.pdf - 24-10-2019 13:23:27
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх. № ВД-642 от 18.10.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 24-10-2019 13:23:19
Протокол № 4 от 27.09.2019година от работата на комисията.pdf - 24-10-2019 13:23:11
Протокол № 3 от 19.09.2019година от работата на комисията.pdf - 24-10-2019 13:23:01
Протокол № 2 от 13.09.2019година от работата на комисията.pdf - 24-10-2019 13:22:51
Съобщение с изх № РД 9100-1271 от 13.09.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 13-09-2019 17:08:59
Протокол № 1 от 19.08.2019година от работата на комисията.pdf - 30-08-2019 14:56:57
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 29-07-2019 14:02:04
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 29-07-2019 14:01:58
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 29-07-2019 14:01:52
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 29-07-2019 14:01:46
Образци на документи.doc - 29-07-2019 14:01:37
Проект договор за строителен надзор.doc - 29-07-2019 14:01:14
Работен проект Рекултивация Общинско депо - Провадия.rar - 29-07-2019 14:00:46
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 29-07-2019 13:57:15
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 29-07-2019 13:56:54
Обявление за поръчката.pdf - 29-07-2019 13:56:30
Решение № 2021 от 26.07.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 29-07-2019 13:56:16
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 29-07-2019 13:55:52


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®