GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 23/26.07.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Провадия”


Приложение №4 - Опис на документите.docx - 29-07-2019 14:02:04
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 29-07-2019 14:01:58
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 29-07-2019 14:01:52
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 29-07-2019 14:01:46
Образци на документи.doc - 29-07-2019 14:01:37
Проект договор за строителен надзор.doc - 29-07-2019 14:01:14
Работен проект Рекултивация Общинско депо - Провадия.rar - 29-07-2019 14:00:46
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 29-07-2019 13:57:15
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 29-07-2019 13:56:54
Обявление за поръчката.pdf - 29-07-2019 13:56:30
Решение № 2021 от 26.07.2019година на Зам.кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 29-07-2019 13:56:16
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 29-07-2019 13:55:52


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®