GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020-ОП-1/14.02.2020 г. Пряко договаряне по ЗОП с предмет: "Битова канализация по ул.”Ивайло”, ул.”Комунига”, ул.”Пролет” и ул.”Перуника” и реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Комунига” в гр. Провадия"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 24-04-2020 17:32:30
Договор с вх.№ОП-20 от 24.03.2020година.pdf - 24-04-2020 17:24:50
Заповед № 654 от 05.03.2020година на Кмета на Обшина Провадия за класиране на участниците.pdf - 05-03-2020 16:21:12
Доклад с вх.№ ВД-210 от 04.03.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 16:21:02
Протокол № 1 от 02.03.2020година от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 16:20:28
Проект договор за СМР.pdf - 14-02-2020 17:30:36
Приложение №4 - Опис на документите съдържащи се в офертата .doc - 14-02-2020 17:30:28
Приложение №3 - Ценово предложение.doc - 14-02-2020 17:30:19
Приложение №2- Предложение за изпълнение на поръчката .doc - 14-02-2020 17:30:10
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 14-02-2020 17:30:01
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 14-02-2020 17:29:06
Количествена сметка за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна ул.Ивайло, ул.Комунига, ул.Пролет и ул.Перуника .pdf - 14-02-2020 17:28:52
Работен проект за обект Битова канализация и реконструкция на водопроводна ул.Ивайло, ул.Комунига, ул.Пролет и ул.Перуника.rar - 14-02-2020 17:28:23
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по ЗОП.pdf - 14-02-2020 17:27:38
Покана с изх. № РД 2600-230 от 14.02.2020година до М.Н.Строй ООД.pdf - 14-02-2020 17:27:08
Решение № 479 от 14.02.2020година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура по ЗОП.pdf - 14-02-2020 17:26:34


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®