GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 8/29.04.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 25-08-2020 15:05:03
Договор вх.№ ОП-47 от 23.07.2020година.pdf - 25-08-2020 15:03:13
Заповед № 1880 от 03.07.2020година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 03-07-2020 16:24:09
Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП за резултатите от работата на комисията с вх.№ВД-545 от 03.07.2020година.pdf - 03-07-2020 16:23:16
Протокол № 3 от 02.07.2020година от работата на комисията.pdf - 03-07-2020 16:21:26
Протокол № 2 от 18.06.2020година от работата на комисията.pdf - 03-07-2020 16:20:29
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците с изх. № РД9100-926 от 29.06.2020година.pdf - 29-06-2020 16:00:44
Протокол № 1 от 29.05.2020година от работата на комисията.pdf - 10-06-2020 11:26:42
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 29-04-2020 17:23:12
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 29-04-2020 17:22:36
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 29-04-2020 17:20:57
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 29-04-2020 17:12:49
Образци на документи - челен лист.pdf - 29-04-2020 17:12:27
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 29-04-2020 17:11:21
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 29-04-2020 17:10:33
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 29-04-2020 17:09:23
Прогнозна количествена сметка за обект „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки“ .pdf - 29-04-2020 17:09:03
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 29-04-2020 17:08:38
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 29-04-2020 17:07:50
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-04-2020 17:07:01
Решение № 2011 от 29.04.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена .pdf - 29-04-2020 17:06:34
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 29-04-2020 17:06:08


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®