GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 13/10.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт в сградата на Общинска администрация - Провадия"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 02-10-2020 11:05:39
Договор вх.№ ОП-67 от 08.09.2020година.pdf - 02-10-2020 11:03:03
Заповед №2233 от 31.07.2020 година на Кмета на Община Провадия за класирена на участниците и избро на изпълнител.pdf - 31-07-2020 17:42:44
Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки.pdf - 31-07-2020 17:41:37
Протокол №3 от 28.07.2020 година от работата на комисията.pdf.pdf - 31-07-2020 17:40:30
Протокол № 2 от 23.07.2020година от работата на комисията.pdf - 31-07-2020 17:39:23
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците с изх. № РД9100-1026 от 23.07.2020година.pdf - 23-07-2020 16:03:06
Протокол № 1 от 10.07.2020година от работата на комисията.pdf - 13-07-2020 13:41:57
Разяснение на Възложителя относно постъпили въпроси от участници от 03.07.2020 г.pdf - 03-07-2020 17:23:03
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 11-06-2020 11:31:45
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 11-06-2020 11:31:32
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 11-06-2020 11:24:14
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 11-06-2020 11:21:33
Образци на документи - челен лист.pdf - 11-06-2020 11:20:49
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 11-06-2020 11:20:34
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 11-06-2020 11:20:08
Количествена сметка за обект - Текущ ремонт в сградата на Общинска администрация - Провадия.pdf - 11-06-2020 11:19:54
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 11-06-2020 11:19:30
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 11-06-2020 11:18:41
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-06-2020 11:18:10
Решение № 1636 от 10.06.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 11-06-2020 11:17:23
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 11-06-2020 11:16:59


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®