GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 40 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия“


Информация по чл.22, ал.2, т.9 от ЗОП от 29.01.2016г.pdf - 29-01-2016 16:03:10
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 г.pdf - 20-01-2016 16:40:28
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2015 г.pdf - 20-01-2016 16:19:30
Елит пътна сигнализация ООД,ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 05-01-2016 16:17:10
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 05.01.2016 година.pdf - 05-01-2016 16:17:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Елит пътна сигнализация ООД.PDF - 12-05-2015 16:12:34
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Кастело ООД.PDF - 12-05-2015 16:12:26
Договор №38 от 24.04.2015 г.pdf - 28-04-2015 15:12:37
Решение № 756 от 31.03.2015г на Кмета на Община Провадия.pdf - 31-03-2015 16:49:59
Протокол № 5 от 30.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:46
Протокол № 4 от 13.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:36
Протокол № 3 от 10.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:23
Протокол № 2 от 04.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:11
Съобщение за отваряне и оповестяване на цени.pdf - 10-03-2015 16:48:45
Протокол №1 от 29.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 12-02-2015 14:32:58
Разяснения на Възложителя от 09012015 т.pdf - 09-01-2015 15:24:00
Методика за оценка - променена от 09012015 г.pdf - 09-01-2015 15:21:20
Указания към участниците - променени от 09012015 г.pdf - 09-01-2015 15:20:41
Решение за промяна №34 от 09012015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-01-2015 15:20:23
Образец № 15 - Проект договор.doc - 29-12-2014 16:04:07
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 29-12-2014 16:04:00
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 29-12-2014 16:03:52
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 29-12-2014 16:03:46
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 29-12-2014 16:03:38
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 29-12-2014 16:03:32
Образец № 9 - Списък 55.1.1-доставки.doc - 29-12-2014 16:03:25
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:03:16
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:03:09
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 29-12-2014 16:03:02
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 29-12-2014 16:02:53
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 29-12-2014 16:02:45
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 29-12-2014 16:02:36
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 29-12-2014 16:02:29
Образец № 1 - Оферта.doc - 29-12-2014 16:02:21
Методика за оценка на офертите.pdf - 29-12-2014 16:02:04
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2014 16:01:54
Специфични изисквания и указания.pdf - 29-12-2014 16:01:25
Указания за участие.pdf - 29-12-2014 16:01:16
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-12-2014 16:00:31
Решение №3326 от 29.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 29-12-2014 16:00:15


НазадОбяви, съобщения

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 93/23.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 по РП на гр. Провадия
Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®