GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 41 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Светлинна сигнализация на пешеходни пътеки в гр. Провадия“


Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.06.2015 год.pdf - 20-01-2016 16:20:11
Елит пътна сигнализация ООД,ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП 1.pdf - 05-01-2016 16:18:00
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 01.06.2015 г.pdf - 01-06-2015 16:52:32
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Елит пътна сигнализация ООД.PDF - 09-04-2015 15:02:04
Договор №24 от 30.03.2015 г..pdf - 02-04-2015 16:46:28
Заповед №490 от 05.03.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 05-03-2015 14:26:51
Протокол №3 от 23.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 05-03-2015 14:26:37
съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 18-02-2015 15:59:21
протокол №2 - светлинна сигнализация.pdf - 18-02-2015 15:59:13
Протокол №1 от работата на комисията.pdf - 04-02-2015 16:28:49
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 29-12-2014 16:11:06
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 29-12-2014 16:10:57
Образец № 15 - Проект договор.doc - 29-12-2014 16:10:49
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 29-12-2014 16:10:39
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 29-12-2014 16:10:32
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 29-12-2014 16:10:23
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 29-12-2014 16:10:16
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 29-12-2014 16:10:10
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 29-12-2014 16:10:04
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:09:58
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:09:45
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 29-12-2014 16:09:38
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 29-12-2014 16:09:32
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 29-12-2014 16:09:25
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 29-12-2014 16:09:15
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 29-12-2014 16:09:09
Образец № 1 - Оферта.doc - 29-12-2014 16:09:02
Методика за оценка на офертите.pdf - 29-12-2014 16:08:50
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2014 16:08:43
Специфични изисквания и указания.pdf - 29-12-2014 16:08:18
Указания към участниците.pdf - 29-12-2014 16:08:09
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-12-2014 16:07:39
Решение №3327 от 29.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 29-12-2014 16:07:24


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®