GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 4/20.05.2015 – Публична покана ID 9041973 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г., Програма за управление на отпадъците на Община Провадия 2015-2020 г., и извършване на морфологичен анализ на със


Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016г.pdf - 20-04-2016 16:06:38
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016г.pdf - 18-03-2016 15:32:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 17:02:00
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:21:42
Допълнително споразумение №72 от 14.09.2015 г. към Договор №63 от 13.08.2015 г.pdf - 28-09-2015 10:48:10
Договор №63 от 13.08.2015 г.pdf - 19-08-2015 15:44:36
Заповед №2091 от 05.08.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 05-08-2015 15:18:12
Протокол от работата на комисията за оценка и класиране на оферти от 02.06.2015 година.pdf - 22-06-2015 16:46:04
Metodika-2012.pdf - 20-05-2015 17:13:07
Obshtinski_programi.pdf - 20-05-2015 17:12:57
Структура и съдържание на ПООС.pdf - 20-05-2015 17:12:03
Техническа спецификация.pdf - 20-05-2015 17:11:49
Проект на договор.docx - 20-05-2015 17:11:28
Приложение към публична покана.doc - 20-05-2015 17:11:20
Публична покана.pdf - 20-05-2015 17:10:59


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®