GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –10/10.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1211- /ІІІ -208/, Ветрино – Провадия/ - Петров дол – граница общ. (Провадия – Ветрино) – Габърница – Неофит Рилски и Път VAR 1003 - /ІІІ-9044/ - Синдел –


Протокол №1 от 03.05.2017г.pdf - 09-05-2017 11:57:54
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2016г.pdf - 20-01-2016 16:37:41
Пътища и мостове ЕООД,ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП,.pdf - 18-01-2016 17:15:14
Информация по чл.22Б, ал.2, г.15 от ЗОП от 08.01.2016г..pdf - 08-01-2016 14:34:06
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:44:51
Информация по чл.22б ал.2, т.9 ЗОП Пътища и мостове.PDF - 16-10-2015 16:24:30
Информация по чл.22б ал.2, т.9 ЗОП Одесосстрой ООД.PDF - 16-10-2015 16:24:25
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД.PDF - 09-10-2015 17:36:12
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на ОдесосстройООД.PDF - 09-10-2015 17:36:06
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 08.10.2015г..pdf - 08-10-2015 16:50:33
Договор №73 от 18.09.2015 г.pdf - 28-09-2015 16:42:43
Заповед №2329 от 27.08.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 27-08-2015 16:36:51
Протокол №3 от 27.08.2015 г. от работата на комисията.pdf - 27-08-2015 16:36:43
Протокол №2 от 24.08.2015г. от работата на комисията.pdf - 27-08-2015 16:36:30
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 24-08-2015 16:48:32
Протокол № 1 от 10.08.2015 година от работата на комисията.pdf - 14-08-2015 17:06:49
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 10-07-2015 13:37:18
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 10-07-2015 13:35:06
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 10-07-2015 13:33:36
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 10-07-2015 13:33:18
Образец № 15 - Проект договор.doc - 10-07-2015 13:32:53
Приложение №14-3 - КСС VAR 1003.xlsx - 10-07-2015 13:32:36
Приложение №14-2 - КСС VAR 1211.xlsx - 10-07-2015 13:32:17
Приложение №14-1 - Обобшена КСС.xlsx - 10-07-2015 13:32:04
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 10-07-2015 13:31:47
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 10-07-2015 13:31:24
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 10-07-2015 13:31:00
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 10-07-2015 13:30:51
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 10-07-2015 13:30:42
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 10-07-2015 13:30:19
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 10-07-2015 13:30:09
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 10-07-2015 13:29:57
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 10-07-2015 13:29:47
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 10-07-2015 13:29:39
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 10-07-2015 13:29:30
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 10-07-2015 13:29:21
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 10-07-2015 13:29:11
Образец № 1 - Оферта.doc - 10-07-2015 13:29:01
Техн. проект Път VAR 1211.rar - 10-07-2015 13:28:44
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 10-07-2015 13:26:34
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 10-07-2015 13:24:37
Техническа спецификация.pdf - 10-07-2015 13:23:23
Методика за оценка на офертите.pdf - 10-07-2015 13:22:20
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 10-07-2015 13:21:51
Указания към участниците.pdf - 10-07-2015 13:21:24
Обявление за обществена поръчка.pdf - 10-07-2015 13:20:35
Решение №1786 от 10072015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-07-2015 13:19:47


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®