GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –12/30.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущо поддържане на част от общинска пътна мрежа в т.ч. път VAR 2216 - /разклон ІІІ-208, Провадия – Дългопол/ - Тутраканци – Бозвелийско /ІІІ-904/; път VAR 2221 - /Житница – Манастир/; път VAR 2219 - /раз


Информация по чл.22, ал.2, т.9 от ЗОП от 29.01.2016 г.pdf - 29-01-2016 16:03:38
Информация по чл.22 ал.2 т.16 ЗОП М.Н.Строй ООД.PDF - 18-01-2016 17:10:38
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:13:50
Информация по чл.22б ал.2, т.9 ЗОП М.Н.Строй ООД.PDF - 16-10-2015 16:24:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 14.10.2015г.pdf - 14-10-2015 14:53:34
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на М.Н.Строй ООД.PDF - 09-10-2015 17:36:37
Договор № 71 от 14.09.2015г.pdf - 16-09-2015 16:20:31
Заповед №2376 от 03.09.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 03-09-2015 15:57:27
Протокол № 2 от работата на комисията от 03.09.2015г.pdf - 03-09-2015 15:57:13
Протокол № 1 от работата на комисията от 28.08.2015г.pdf - 03-09-2015 15:56:53
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти..pdf - 31-08-2015 14:18:54
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 30-07-2015 17:32:19
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 30-07-2015 17:32:13
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 30-07-2015 17:32:06
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 30-07-2015 17:32:00
Образец № 15 - Проект договор.doc - 30-07-2015 17:31:47
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 30-07-2015 17:31:38
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 30-07-2015 17:31:32
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 30-07-2015 17:31:21
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 30-07-2015 17:31:15
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 30-07-2015 17:31:09
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 30-07-2015 17:31:03
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 30-07-2015 17:30:57
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 30-07-2015 17:30:51
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 30-07-2015 17:30:44
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 30-07-2015 17:30:37
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 30-07-2015 17:30:31
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 30-07-2015 17:30:24
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 30-07-2015 17:30:18
Образец № 1 - Оферта.doc - 30-07-2015 17:30:10
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 30-07-2015 17:30:01
Технически спецификации.pdf - 30-07-2015 17:29:41
Методика за оценка на офертите.pdf - 30-07-2015 17:29:29
Специфични изисквания и указания.pdf - 30-07-2015 17:29:14
Указания към участниците.pdf - 30-07-2015 17:29:01
Обявление за обществена поръчка.pdf - 30-07-2015 17:28:39
Решение №2029 от 30.07.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 30-07-2015 17:28:12


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®