GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –15/10.09.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Провадия“


Информация по чл.22б ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.04.2015 г.pdf - 20-04-2016 16:02:21
Задание за Общ устройствен план.pdf - 09-02-2016 16:35:23
Приложения.pdf - 09-02-2016 16:33:30
Задание за Общ устройствен план.pdf - 09-02-2016 16:32:01
Договор № 8 от 03.02.2016г.pdf - 09-02-2016 16:30:39
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Национална агенция по териториално устройство ООД.pdf - 05-02-2016 16:31:05
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП ДЗЗД ОУПО Провадия 2015,.pdf - 05-02-2016 16:30:50
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Вамос ООД.pdf - 05-02-2016 16:30:22
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Обединение Устрйство и развитие за Провадия ДЗЗД.pdf - 05-02-2016 16:27:28
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Груп Арнайз Консултинг ООД,.pdf - 05-02-2016 16:27:05
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Консорциум Устройство Провадия 2015 ДЗЗД.pdf - 05-02-2016 16:26:43
Решение №3544 от 11.12.2015 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 11-12-2015 15:28:31
Протокол №4 от 07.12.2015 година от работата на комисията.pdf - 11-12-2015 15:28:22
Протокол №3 от 16.11.2015 година от работата на комисията.pdf - 11-12-2015 15:28:10
Протокол №2 от 11.11.2015 година от работата на комисията.pdf - 11-12-2015 15:28:03
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 11-11-2015 14:16:38
Протокол № 1 от работата на комисията от 21.10.2015г.pdf - 29-10-2015 14:51:47
Разяснения на Възложителя от 05.10.2015 г. по поставен въпрос.pdf - 05-10-2015 15:46:11
Разяснение на Възложителя от 23.09.2015 г.pdf - 23-09-2015 17:11:40
Опорен план.rar - 10-09-2015 17:17:01
Образец № 20 - Декларация по ЗООС.doc - 10-09-2015 16:52:11
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 10-09-2015 16:51:44
Образец № 18 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 10-09-2015 16:51:32
Образец № 17 - Списък на експерти.doc - 10-09-2015 16:51:20
Образец №16 - Проект на договор.docx - 10-09-2015 16:51:09
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 10-09-2015 16:50:26
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 10-09-2015 16:50:16
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 10-09-2015 16:50:06
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 10-09-2015 16:49:53
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 10-09-2015 16:49:43
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 10-09-2015 16:49:34
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 10-09-2015 16:49:26
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 10-09-2015 16:49:17
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 10-09-2015 16:49:05
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 10-09-2015 16:48:54
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 10-09-2015 16:48:44
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 10-09-2015 16:48:35
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 10-09-2015 16:48:25
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 10-09-2015 16:48:13
Образец № 1 - Оферта.doc - 10-09-2015 16:48:04
Методика за оценка на офертите.pdf - 10-09-2015 16:47:51
Становище с изх. №33-НН-728 от 20.08.2015 г. на Министерство на културата.pdf - 10-09-2015 16:47:26
Писмо с изх. №8801-11743 от 19.06.2015г. на РИОСВ - Варна.pdf - 10-09-2015 16:47:11
Схема по вид територия към Опорен план.pdf - 10-09-2015 16:45:48
Схема по вид собственост към Опорен план.pdf - 10-09-2015 16:44:35
Приложение 6.rar - 10-09-2015 16:42:15
Приложение 5.rar - 10-09-2015 16:41:37
Приложение 4.rar - 10-09-2015 16:40:44
Приложение 3.rar - 10-09-2015 16:40:15
Приложение 2.rar - 10-09-2015 16:39:56
Приложение 1.rar - 10-09-2015 16:39:27
Планово задание за ОУП.pdf - 10-09-2015 16:37:56
Техническа спецификация.pdf - 10-09-2015 16:37:29
Специфични изисквания и указания.pdf - 10-09-2015 16:37:07
Указания към участниците.pdf - 10-09-2015 16:36:39
Обявление за обществена поръчка.pdf - 10-09-2015 16:35:47
Решение №2475 от 10.09.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-09-2015 16:35:13


НазадОбяви, съобщения

„НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в участък Каспичан Провадия път 2 на 03-05.06.2019г.
Повече тук
повече..

„НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в участък Каспичан Провадия път 1 на 30-31.05.2019г.
Повече тук
повече..

Обявяване на Заповед №РД -19 – 04- 1/08.05.2019г.на Директора на ОД“ Земеделие Варна за пожароопасен сезон
Повече тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ издадено разрешение за изработване на ПУП- ПЗ от ОбС Провадия за ПИ №31005.15.1 по КККР на с. Златина, община Провадия, област Варна
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®