GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 17/13.10.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев“/, кв.68, гр. Провадия“


Пътища и мостове ЕООД, Инф.чл 22Б, Ал.2, т.16 от ЗОП.pdf - 14-02-2017 13:07:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г.pdf - 20-01-2017 15:49:14
Информация по чл.22Б ал.2 т.15 от ЗОП от 10.01.2017 година.pdf - 10-01-2017 18:07:10
Пътища и мостове ЕООД- част Пътна,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 16-08-2016 15:06:45
Пътища и мостове ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 16-08-2016 14:40:15
Договор № 43 от 18.07.2016год.pdf - 22-07-2016 13:16:44
Заповед № 1786 от 21.06.2016г. за класиране.pdf - 21-06-2016 12:48:11
Протокол № 3 от 13.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:48:06
Протокол № 2 от 20.04.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:47:55
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 08-06-2016 15:10:09
Протокол №1 от 11.11.2015 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите.pdf - 11-01-2016 15:34:53
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 13-10-2015 17:23:32
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 13-10-2015 17:23:23
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 13-10-2015 17:23:18
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 13-10-2015 17:23:11
Образец № 15 - Проект договор.doc - 13-10-2015 17:23:05
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 13-10-2015 17:22:52
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 13-10-2015 17:22:46
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 13-10-2015 17:22:40
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 13-10-2015 17:22:34
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 13-10-2015 17:22:29
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 13-10-2015 17:22:21
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 13-10-2015 17:22:14
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 13-10-2015 17:22:06
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 13-10-2015 17:21:59
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 13-10-2015 17:21:54
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 13-10-2015 17:21:47
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 13-10-2015 17:21:41
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 13-10-2015 17:21:33
Образец № 1 - Оферта.doc - 13-10-2015 17:21:28
Методика за оценка на офертите.pdf - 13-10-2015 17:21:19
Специфични изисквания и указания.pdf - 13-10-2015 17:21:08
Указания към участниците.pdf - 13-10-2015 17:20:47
Работен проект Изграждане на тупик в гр. Провадия.rar - 13-10-2015 17:13:57
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 13-10-2015 16:36:21
Количествена сметка.xlsx - 13-10-2015 16:35:58
Техническа спецификация.pdf - 13-10-2015 16:35:49
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-10-2015 16:35:33
Решение №2814 от 13.10.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 13-10-2015 16:34:45


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®