GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№683/18.01.2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 44

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 30.01.2019 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото тримесечие на 2018г. / вх.№2116
2.Отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2018г. / вх.№2120
3.Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2019г. / вх.№2121
4.Приемане бюджета на община Провадия за 2019г. / вх.№2117
5.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове - второто полугодие на 2018г. / вх.№2118
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2018г. / вх.№2099
7.Отчет за изпълнението на актовете на кмета на община Провадия по влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2018г. / вх.№2115
8.Отчет на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2018г. / вх.№2111
9.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия. / вх.№2096
10.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през 2019 г. / вх.№2110
11.Докладни записки с вх.№2100, 2101, 2108, 2109, 2122, 2126, 2127.
12.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ХРИСТО ГИЧЕВ
председател на ОбС Провадия
Г Р А Ф И К


за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общ. съвет Провадия


23.01.2019 год. /сряда/

13.30 ч., зала 204

ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№2116, 2120, 2121, 2117, 2099, 2115, 2111, 2096, 2110
2100, 2108, 2109, 2122, 2126, 2127

15.00 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№2116, 2120, 2121, 2117, 2118, 2099, 2115, 2111, 2096, 2110
2100, 2108, 2109, 2122, 2126, 2127

16.30 ч., зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№2116, 2121, 2117, 2118, 2099, 2115, 2096, 2110
2108, 2109, 212724.01.2019 год. /четвъртък/

09.00 ч., зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№2116, 2120, 2121, 2117, 2099, 2115, 2096, 2110
2100, 2101, 2108, 2109, 2126, 2127

10.00 ч., зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№ 2116, 2121, 2117, 2118, 2099, 2115, 2111, 2096, 2110
2108, 2109, 2127

11.00 ч., зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№ 2116, 2120, 2121, 2117, 2118, 2099, 2115, 2096, 2110
2100, 2108, 2109, 2122, 2126, 2127


Материали за заседанието

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®