GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№281 /10.03.2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 18

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 21.03.2017 год. от 14.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Предложение за изменение на Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Провадия. / вх.№978
2.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти през 2016 г. / вх.№1008
3.Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2016 г. / вх.№1010
4.Отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2016 г. / вх.№1011
5.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. / вх.№1020
6.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. / вх.№1018
7.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2016 г. /вх.№1009
8.Докладни записки с вх.№1002, 1004, 1013, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
11.Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум в община Провадия. /вх.№891/ Начало 17.45 ч.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

14.03.2017 год. /вторник/

13.00 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№978, 1008, 1020, 1018, 1009,
1002, 1004, 1013, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026, 891


14.30 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№978, 1008, 1010, 1020, 1018, 1009,
1002, 1013, 1015, 1025, 1026, 891

16.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№978, 1008, 1010, 1011, 1018, 1009,
1002, 1004, 1013, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026, 891

15.03.2017 год. /сряда/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№978, 1008, 1010, 1011, 1009,
1004, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026, 891

14.30 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№978, 1011, 1009,
1002, 1004, 1013, 1014, 1015, 1025, 1026, 891

16.00 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх.№978, 1010, 1011, 1020, 1018, 1009,
1015, 1025, 1026, 891

Материали за заседаниетоВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®