GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№307/13.04.2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 19

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 26.04.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2017 г. / вх.№1098
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото тримесечие на 2017 г. / вх.№1099
3.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” за 2016 г. / вх.№1088
4.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. / вх.№1094
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни средства през 2016 г. / вх.№1093
6.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия за 2016 г. / вх.№1086
7.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. / вх.№1079
8.Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода 2017-2019 г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2017 г. / вх.№1080
9.Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 2017-2018 г. / вх.№1087
10.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2018 г. / вх.№1095
11.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за предоставяне на концесия язовири - собственост на община Провадия за 2016 г. / вх.№1101
12.Докладни записки с вх.№1067, 1070, 1072, 1084, 1090, 1092, 1096, 1100, 1103.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия
Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

19.04.2017 год. /сряда/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№1098, 1099, 1086, 1079, 1080, 1087, 1095, 1101,
1067, 1070, 1072, 1084, 1090, 1092, 1096, 1100, 1103

14.30 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№1098, 1099, 1088, 1093, 1079, 1080, 1087, 1095, 1101,
1067, 1070, 1072, 1092, 1096, 1100, 1103

16.00 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх.№1098, 1099, 1094, 1093, 1079, 1080, 1087, 1095,
1067, 1072, 1096, 1100, 1103

20.04.2017 год. /четвъртък/

13.00 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№1098, 1099, 1079, 1080, 1087, 1095, 1101,
1067, 1072, 1096, 1100, 1103

14.30 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№1098, 1099, 1088, 1094, 1093, 1086, 1079, 1080, 1087, 1095,
1067, 1072, 1090, 1096, 1100, 1103

16.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1098, 1099, 1088, 1094, 1086, 1079, 1080, 1087, 1095, 1101,
1067, 1070, 1072, 1084, 1090, 1092, 1096, 1100, 1103Материали за заседанието

Към Вх.№ 1093-приложения от 1 до 23Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®