GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№142/15.05.2020год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 9


Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 27.05.2020 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2020г. /вх.№380
2.Информация за дейността на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ – гр.Провадия за 2019г. /вх.№385
3.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 2019г. /вх.№386
4.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания за 2019г. /вх.№387
5.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост за 2019г. /вх.№388
6.Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на начална тръжна цена./вх.№394
7.Докладни записки с вх.№358, 381, 383, 384.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Заседанието ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване.
Неучастие в заседанието на общински съветник, съобразно чл.21, т.7 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, поради неразположение или грипоподобни симптоми, ще бъде зачетено като уважителна причина.


/п/ ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия


21.05.2020 год. /четвъртък/

13.00 часа, зала 119

Съвместно заседание на ПК

ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№380, 385, 386, 387, 388, 394
358, 381, 383, 38414.30 часа, зала 119

Съвместно заседание на ПК

ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№380, 385, 386, 387, 388, 394
358, 381, 383, 38416.00 часа, зала 119

Съвместно заседание на ПК

ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№380, 385, 386, 387, 388, 394
358, 381, 383, 384


Материали за заседанието

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®