GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх. №807/10.07.2019 г.

На основание чл.46, ал.1, т.2 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия свиквам заседание на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности”, което ще се проведе на 12.07.2019 год. /петък / от 16.30 часа в стая 222 на Община Провадия.


/п/ Стоян Гигов
Председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности”


Изх. №806/02.07.2019 г.

На основание чл.46, ал.1, т.2 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия свиквам заседание на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности”, което ще се проведе на 05.07.2019 год. /петък / от 14.30 часа в зала 204 на Община Провадия при следния
Дневен ред:
1.Изготвяне на правила за подпомагане лечението на деца със специфични заболявания.


/п/ Стоян Гигов
Председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности”

Изх.№808 /12.07.2019 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 51
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 25.07.2019год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2019г. на община Провадия. / вх.№2428
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2019 г. / вх.№2427
3.Извършени промени по бюджета на община Провадия през второто тримесечие на 2019 г. / вх.№2426
4.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местите такси и цени на услуги на територията на община Провадия. / вх.№2388
5.Изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия. / вх.№2381
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2019 г. / вх.№2396
7.Отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по влезлите в сила решения на ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2019 г. / вх.№2431
8.Отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове – първо полугодие на 2019г. / вх.№2421
9.Информация за дейността на здравните кабинети в училища и детски градини в община Провадия през учебната 2018/2019 г. / вх.№2420
10.Информация за дейността на ЦПЛР - ОДК Провадия през учебната 2018/2019 г. / вх.№2402
11.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за учебната 2019/2020 г. / вх.№2411
12.Определяне на средищни детски градини на територията на община Провадия за учебната 2019/2020 г. / вх.№2406
13.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2019/2020 г. / вх.№2409
14.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2019/2020 г. по чл.69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование/ вх.№2410
15.Докладни записки с вх.№2397, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2412, 2417, 2418, 2422, 2423, 2424, 2432, 2433, 2434.
16.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
председател на ОбС Провадия

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общ. съвет Провадия

16.07.2019 год. /вторник/

13.00 ч., зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№2428, 2427, 2426, 2388, 2381, 2396, 2431
2397, 2403, 2404, 2405, 2412, 2417, 2418, 2422, 2424, 2432, 2433, 2434

14.30 ч., зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№2428, 2427, 2426, 2388, 2381, 2396, 2431, 2421, 2402,
2397, 2403, 2404, 2405, 2412, 2417, 2418, 2422, 2423, 2424, 2432, 2433, 2434

16.00 ч., зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№2428, 2427, 2426, 2388, 2381, 2396, 2431, 2421, 2420, 2402, 2411, 2406, 2409, 2410,
2397, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2412, 2417, 2418, 2423, 2433

17.07.2019 год. /сряда/

13.00 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№2428, 2427, 2426, 2388, 2381, 2396, 2431, 2411, 2406, 2409, 2410,
2397, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2412, 2417, 2418, 2422, 2423, 2424, 2433, 2434

14.30 ч., зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№2428, 2427, 2426, 2388, 2381, 2396, 2431, 2421, 2402,
2397, 2403, 2404, 2405, 2412, 2418, 2423

16.00 ч., зала 204

ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№2428, 2427, 2426, 2388, 2381, 2396, 2431
2397, 2403, 2404, 2405, 2412, 2418, 2422, 2424, 2432, 2434Материали за заседанието


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®