GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

ПоканаИзх.№374 /14.07.2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 24
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 27.07.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. на Община Провадия./вх.№1276
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на Община Провадия за 2017 г./вх.№1273
3.Извършени промени по бюджета на Община Провадия през второто тримесечие на 2017 г./вх.№1262
4.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на Община Провадия./вх.№1226
5.Изменение и допълнение на Наредба №17 за управление на общинските пътища на територията на Община Провадия./вх.№1228
6.Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Провадия./вх.№1239
7.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2017г. /вх.№1245
8.Отчет за изпълнението на актовете на кмета на Община Провадия по влезлите в сила през първото шестмесечие на 2017г. решения на ОбС Провадия./вх.№1282
9.Информация за дейността на здравните кабинети през учебната 2016/2017г./вх.№1256
10.Информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие-ОДК Провадия за учебната 2016/2017г./вх.№1261
11.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа в Община Провадия за учебната 2017/2018г. по чл.11 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена./вх.№1274
12.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа в Община Провадия за учебната 2017/2018г. по чл.11а от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена./вх.№1275
13.Определяне на средищните училища на територията на Община Провадия за учебната 2017/2018г. /вх.№1259
14.Определяне на средищни детски градини на територията на Община Провадия за учебната 2017/2018г./вх.№1260
15.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Провадия за периода 2017-2018г. /вх.№1257
16.Приемане на годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Провадия за 2017г. /вх.№1258
17.Докладни записки с вх.№1244, 1252, 1254, 1255, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1271, 1272, 1278, 1283, 1284.
18.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

20.07.2017 год. /четвъртък/

13.00 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№1276, 1273, 1262, 1228, 1239, 1245, 1282, 1257, 1258,
1244, 1258, 1244, 1252, 1254, 1263, 1265, 1267, 1268, 1271, 1272, 1278, 1283

14.30 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№1276, 1273, 1262, 1226, 1228, 1239, 1245, 1282, 1274, 1275, 1257, 1258,
1244, 1252, 1254, 1255, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1271, 1272, 1278, 1283

16.00 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх.№1276, 1273, 1262, 1239, 1245, 1282, 1261, 1257, 1258,
1244, 1252, 1267, 1268, 1272, 1278, 1283

21.07.2017 год. /петък/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№1276, 1273, 1262, 1228, 1239, 1245, 1282, 1256, 1257, 1258,
1244, 1254, 1263, 1264, 1267, 1268, 1272, 1278, 1283, 1284

14.30 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№1276, 1273, 1262, 1239, 1245, 1282, 1256, 1261, 1274, 1275, 1259, 1260, 1257, 1258,
1244, 1252, 1254, 1255, 1263, 1267, 1268, 1271, 1272, 1278, 1283

16.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1276, 1273, 1262, 1226, 1228, 1239, 1245, 1282, 1256, 1261, 1274, 1275, 1259, 1260, 1257, 1258
1244, 1263, 1264, 1267, 1268, 1272, 1278, 1283, 1284


Материали за заседание

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®