GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

ПоканаИзх.№254 /09.02.2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 17
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 22.02.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум. /вх.№891
2.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия. /вх.№834
3.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция”- Провадия през 2016 г. /вх.№911
4.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2016 г. /вх.№934
5.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2016 г. /вх.№935
6.Отчет за дейността на Преходно жилище село Бързица за 2016 г. /вх.№936
7.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2016 г. /вх.№937
8.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото дружество през 2016 г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№920
9.Отчет на дейностите за изпълнение на общински план за младежта за 2016 г. /вх.№919
10.Приемане на Общински план за младежта за 2017 г. /вх.№918
11.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през 2017 г. /вх.№928
12.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Провадия /2017-2020 г./вх.№926
13.Докладни записки с вх.№922, 923, 924, 925, 929, 930, 931, 932, 933.
14.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

/п/
ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС ПровадияГ Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

13.02.2017 год. /понеделник/

13.00 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”


вх.№891, 834, 911, 919, 928, 926
922, 923, 929, 930, 931, 932, 933

15.00 часа, зала 204 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№891, 834, 928, 926
922, 923, 924, 925, 931

14.02.2017 год. /вторник/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№891, 834, 920, 919, 918, 928, 926
922, 923, 924, 925, 929, 930, 931

15.00 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№891, 834, 911, 934, 935, 936, 937, 920, 919, 918, 928, 926
923, 924, 925, 932, 933

15.02.2017 год. /сряда/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№891, 834, 920, 919, 928, 926
922, 923, 924, 925, 929, 930, 931, 932, 933

15.00 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх.№891, 834, 934, 935, 936, 937, 918, 928, 926
923

20.02.2017 год. /понеделник/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№891

Материали за заседанието

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®