GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№206 /18.09.2020год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 13
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 30.09.2020 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ-Провадия за първото шестмесечие на 2020г. /вх.№607
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2020г. / вх.№622
3.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2020/2021 г. /вх.№602
4.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Провадия. /вх.№608
5.Докладни записки с №596, 597, 598, 599, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 633.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседанието на ОбС Провадия ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.
Неучастие в заседанието на общински съветник, съобразно чл.21 т.7 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, поради неразположение или грипоподобни симптоми, ще бъде зачетено като уважителна причина.

/п/
ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия


23.09.2020 год. /сряда/

09.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№622, 608,
596, 597, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624

10.00 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №622, 608,
596, 597, 598, 599, 604, 605, 606

11.00 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№607, 622, 602, 608,
596, 597, 603, 604, 625, 626, 628, 629

24.09.2020 год. /четвъртък/

09.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№622, 608,
599, 605, 606, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626

10.00 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№607, 622, 608,
596, 597, 598, 599, 603, 605, 606, 628, 629, 633

11.00 часа, зала 119 -ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№622, 602, 608,
598, 599, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 633


Материали за заседание
Докладни записки с вх.№637 и №638

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®