GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№498/16.03.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 32

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 29.03.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2017г. /вх.№1633
2.Актуализиране на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Провадия./ вх.№1634
3.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. /вх.№1628
4.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. /вх.№1629
5.Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2017г. /вх.№1620
6.Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г. /вх.№1621
7.Отчет на Програма за опазване на околната среда за 2017г. /вх.№1635
8.Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017г. /вх.№1636
9.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти. /вх.№1617
10.Докладни записки вх.№1612, 1613, 1614, 1623, 1626, 1630, 1631, 1632.
11.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

22.03.2018 год. /четвъртък/
13.30 ч. зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1633, 1634, 1629, 1621
1614, 1623,1630, 1631

14.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1633, 1634, 1629, 1621, 1617
1612, 1613, 1614, 1623, 1626, 1630, 1631

15.30 ч. зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1633, 1634, 1629, 1621, 1635, 1636, 1617
1613, 1614, 1623, 1626, 1630, 1631

23.03.2018 год. /петък/
13.30 ч. зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1633, 1634, 1628, 1629, 1620, 1621, 1635, 1636, 1617
1614, 1623, 1630, 1631, 1632

14.30 ч. зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1633, 1634, 1628, 1629, 1620, 1621, 1617
1614, 1623, 1630, 1631, 1632

15.30 ч. зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1633, 1634, 1628, 1629, 1620, 1621, 1635, 1636, 1617
1612, 1613, 1614, 1623, 1626Материали за заседание

Изх.№506/20.03.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А
№ 33

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 23.03.2018 год. от 10.30 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Докладна записка с вх.№1642 от 19.03.2018год.


ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС ПровадияВх.№1641, №1642

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®