GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№622/12.10.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 41

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 24.10.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото тримесечие на 2018г. /вх.№1951
2.Докладни записки с вх.№1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963.
3.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

17.10.2018 год. /сряда/

13.30 ч., зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1951,
1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 196014.30 ч., зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№ 1951,
1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

15.30 ч., зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1951,
1950, 1952, 1958, 1960, 1962
вх.№1948-писмо, относно допълваща субсидия на НЧ „Ал.Константинов 1884“

18.10.2018 год. /четвъртък/

13.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1951,
1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962

14.30 ч., зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№ 1951,
1949, 1950, 1952, 1954, 1958, 1959, 1960, 1963

15.30 ч., зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1951,
1950, 1952, 1958, 1960Материали за заседанието

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®