GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Провадия.

Приложение №1; №2 и №3.
_____________________________________________________________________________________________

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели
за Районен съд Провадия


Списък
_____________________________________________________________________________________________Автобиографии
_____________________________________________________________________________________________Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Районен съд Провадия
_____________________________________________________________________________________________Изх.№26/12.12.2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 3
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 23.12.2019 год. от 09.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г. / вх.№89
2.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ и определяне размера на такса „битови отпадъци“ за 2020г. / вх.№92
3.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти. / вх.№18
4.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община Провадия за периода ноември 2018 - октомври 2019г. / вх.№65
5.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2020г. / вх.№69
6.Докладни записки с №52, 71, 72, 73, 75, 76, 77.
7.Питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


/п/ ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия


17.12.2019 год. /вторник/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№ 89, 92, 18, 65, 69,
72, 75, 76, 77
14.30 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. № 89, 92, 18, 65, 69,
52, 72

16.00 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№ 89, 92, 18, 65, 69,
72, 75, 76, 77

18.12.2019 год. /сряда/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№ 89, 92, 18, 65, 69,
52, 71, 72, 73

14.30 часа, зала 204 -ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№ 89, 92, 18, 65, 69,
71, 72, 73

16.00 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№ 89, 92, 18, 65, 69,
72


Материали за заседанието

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®