GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Доклад относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Районен съд Провадия

_________________________________________________________________________________

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели
за Районен съд - Провадия, публикуван на 02.09.2019г. на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт

1.Антон Христов Николов
2.Айнур Айри Али
3.Свилен Петков Стоянов
4.Светла Христова Ганчева

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3 от ЗСВ
Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 17.09.2019г. от 15.00 часа в зала 204 в Административната сграда на Община Провадия в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

/п/ Хюлия Мустафова

Председател на временната комисия

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал.3 от ЗСВ


Изх.№818/25.07.2019г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Решение №51-909 от 25.07.2019 г. на ОбС Провадия по Протокол №51/ 25.07.2019г. на ОбС Провадия

I.Общински съвет Провадия открива процедура за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Провадия с мандат 2020 г. - 2023 г. при следните правила:
Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. Да е дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
ІІ.Утвърдените с Решение №51-909 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Провадия образци на документи са, както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/

Могат да се изтеглят от интернет страницата на община Провадия, раздел Общински съвет, подраздел съобщения на Общински съвет, в съобщението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

ІІІ. В срок до 26.08.2019 г. кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет Провадия в Административната сградата на Община Провадия, ул. „Дунав“ №39 следното:
Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:
-подробна автобиография, подписана от кандидата;
-нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
-медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
-данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
-мотивационно писмо;
-писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение № 2/;
-декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/;
-документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Предвид разпоредбата на чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Провадия/раздел Общински съвет, подраздел съобщения на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт.

Председател на временната комисия Съобщението е публикувано на 25.07.2019г.

/п/ Х.Мустафова

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Изх.№836/13.09.2019 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 52
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 24.09.2019год. от 14.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ - Провадия през първото шестмесечие на 2019 г. / вх.№2463
2.Актуализация на бюджета и списъка на капиталови разходи на община Провадия за 2019г. / вх.№2507
3.Изменение и допълнение на Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община Провадия. / вх.№2470
4.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2019/2020г. / вх.№2510
5.Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия 2019-2020г. / вх.№2511
6.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2019г. / вх.№2512
7.Докладни записки с вх.№2444, 2445, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2513, 2515.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

/п/ ХРИСТО ГИЧЕВ

председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общ. съвет Провадия

18.09.2019 год. /сряда/

13.00 ч., зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№2463, 2507, 2470,
2444, 2445, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2513


14.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№2507, 2470, 2510, 2511, 2512,
2444, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2513, 2515

16.00 ч., зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№2507, 2470, 2510, 2511, 2512,
2444, 2496, 2497, 2498, 2499, 2505, 2509


19.09.2019 год. /четвъртък/

13.00 ч., зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№2463, 2507, 2470,
2444, 2445, 2489, 2496, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2509, 2513, 2515

14.30 ч., зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№2463, 2507, 2470, 2510, 2511, 2512,
2445, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2513

16.00 ч., зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№2463, 2507, 2470, 2510, 2511, 2512,
2444, 2445, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2513,
2515Материали за заседанието


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®