GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№535/18.05.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А
№ 35
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 29.05.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Изменение и допълнение на Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия. /вх.№1719
2.Изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия. /вх.№1716
3.Информация за дейността на социалната услуга Домашен социален патронаж гр.Провадия за 2017г. /вх.№1734
4.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр.Провадия за 2017г. /вх.№1735
5.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 2017г. / вх.№1749
6.Отчет на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2017г. / вх.№1748
7.Докладни записки с вх.№1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

22.05.2018 год. /вторник/

13.00 ч. зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1719, 1716, 1749, 1748,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750, 1754

14.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1719, 1716, 1734, 1735, 1749, 1748,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754

16.00 ч. зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1719, 1716, 1735, 1749, 1748,
1736, 1737, 1738, 1746, 1747, 1750, 1754

23.05.2018 год. /сряда/

13.00 ч. зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1719, 1716, 1749,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750, 1752, 1753, 1754

14.30 ч. зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1719, 1716, 1734, 1735, 1749, 1748,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750, 1751, 1754

16.00 ч. зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1719, 1716, 1734, 1749,
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750, 1752, 1753, 1754

Материали за заседанието тук

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®