GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№426/16.11.2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А
№ 27
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 29.11.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2017г. /вх.№1430
2.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община Провадия за периода ноември 2016г.- октомври 2017г./вх.№1428
3.Докладни записки с вх.№1414, 1420, 1421, 1431, 1432, 1433.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

22.11.2017 год. /сряда/

13.30 часа, зала 204

ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх.№1430, 1414, 1420, 1421, 1431, 1433

15.00 часа, зала 204

ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1430, 1428, 1414, 1420, 1421, 1431, 1432, 1433Материали за заседание

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®