GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№422/17.09.2021год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 23
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 29.09.2021 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет-анализ за дейността на РУ - Провадия за първото шестмесечие на 2021г. /вх.№1171
2.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2021/2022 г. /вх.№1169
3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2021г. /вх.№1182
4.Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на плана за действие на общинските концесии за периода 2018-2020г. на община Провадия и на концесионните договори /вх.№1183
5.Докладни записки с №1170, 1174, 1176, 1180, 1181.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседанието ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване.


ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия


23.09.2021 год. /четвъртък/

13.00 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби
и предложения на граждани”
вх.№1171, 1169, 1182, 1183
1170, 1174, 1180, 1181

14.30 часа, зала 119 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1171, 1182, 1183
1170, 1174, 1180, 1181

16.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1169, 1182, 1183
1170, 1174, 1180, 1181


24.09.2021 год. /петък/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1182, 1183
1170, 1174, 1176, 1180, 1181


14.30 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми,
структурни фондове и проекти“
вх. №1169, 1182, 1183
1170, 1176, 1180, 1181


16.00 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1171, 1169, 1182, 1183
1170, 1176, 1180, 1181

Материали за заседанието


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®