GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№328/18.03.2021год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 19

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА, решение №72 на Министерски съвет от 26.01.2021г. и чл.66а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Провадия свиквам заседание на Общински съвет Провадия от разстояние чрез видеоконференция, което ще се проведе на 30.03.2021 год. от 10.00 часа, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027г. / вх.№905
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Провадия 2014-2020г. през 2020г. / вх.№904
3.Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2020г. /вх.№902
4.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Провадия 2015-2020 г. за 2020 г. /вх.№900
5.Отчет изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Провадия за 2020 г. /вх.№907
6.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти за 2020г. /вх.№894
7.Приемане на изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия. /вх.№901
8.Докладни записки №897, 898, 899, 906, 911, 912, 914, 915.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.


Писмените питания, становища и предложения на граждани, постъпили в деловодството на Общински съвет Провадия ще се разгледат, съгласно чл.60 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.

Съгласно чл.66а, ал.4, изр.3 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия видеозапис ще се приложи към протокола от заседанието при публикуването на интернет страницата на община Провадия, раздел Общински съвет.


ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия от разстояние чрез видеоконференция, съгласно чл.50а от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Провадия

25.03.2021 год. /четвъртък/

13:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№905, 904, 901,
897, 898, 899, 911, 912, 914

14:30 часа, чрез видеоконференция
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №905, 904, 900, 907, 901,
906

16:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№905, 904, 902, 894, 901,
906, 911, 912

26.03.2021 год. /петък/

13:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх. №905, 904, 894, 901,
897, 898, 899, 914, 915

14:30 часа, чрез видеоконференция
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№905, 904, 902, 900, 907, 894, 901

16:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№905, 904, 900, 907, 901,
897, 914, 915
Материали за заседаниeто

Приложение към вх. №905

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®