GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

СъобщениеИзх.№287/15.01.2021год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 17
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА, решение №855 на Министерски съвет от 25.11.2020г. и чл.66а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Провадия свиквам заседание на Общински съвет Провадия от разстояние чрез видеоконференция, което ще се проведе на 28.01.2021 год. от 10.00 часа, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото тримесечие на 2020 г. /вх.№793
2.Годишен отчет на Програма за управление през мандат 2019-2023 г. на кмета на община Провадия. /вх.№801
3.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2020г. /вх.№795
4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2021г. /вх.№796
5.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2020 г. /вх.№788
6.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2020 г. /вх.№792
7.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2020 г. /вх.№791
8.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове – второ полугодие на 2020г. /вх.№794
9.Докладни записки с вх.№780, 781, 786, 787, 789, 797, 798, 799, 800.
10.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.

Писмените питания, становища и предложения на граждани, постъпили в деловодството на Общински съвет Провадия ще се разгледат, съгласно чл.60 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.

Съгласно чл.66а, ал.4, изр.3 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия видеозапис ще се приложи към протокола от заседанието при публикуването на интернет страницата на община Провадия, раздел Общински съвет.

ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия от разстояние чрез видеоконференция, съгласно чл.50а от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Провадия

20.01.2021 год. /сряда/

10:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№793, 801, 795, 796, 788, 792,
787, 789, 797, 798, 799

13:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №793, 801, 795, 796, 788, 792, 794
786, 799, 800

15:30 часа, чрез видеоконференция
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№793, 801, 795, 796, 788, 792, 791
786, 787, 797, 798, 800

21.01.2021 год. /четвъртък/

10:00 часа, чрез видеоконференция
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх. №793, 801, 795, 796, 788, 792,
780, 781, 787, 789, 797, 798, 799

13:00 часа, чрез видеоконференция
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№793, 801, 795, 796, 788, 792, 791,
799, 800

15:30 часа, чрез видеоконференция
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№793, 801, 795, 796, 788, 792, 794,
780, 781, 789Материали за заседание

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®