GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№353 / 16.06.2017 год.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А
№ 23

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 29.06.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2016 г. /вх.№1188
2.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове - първо полугодие на 2017 г. /вх.№1214
3.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на Община Провадия за учебната 2017/2018 г. /вх.№1218
4.Докладни записки с вх.№1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1208, 1211, 1222.
5.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

20.06.2017 год. /вторник/

13.30 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№1188, 1214, 1218,
1203, 1208, 1211, 1222


14.30 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№1188, 1214, 1218,
1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1205, 1208, 1211, 1222


15.30 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх.№1188, 1214, 1218,
1197, 1208, 1211, 1222


21.06.2017 год. /сряда/

13.30 часа, зала 204 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№1188, 1214, 1218,
1196, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1211, 1222

14.30 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№1188, 1214, 1218,
1197, 1205, 1211, 1222

15.30 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1188, 1214, 1218,
1196, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1211, 1222

Материали за заседание

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®