GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№8 /18.11.2019 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 2

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 28.11.2019 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“, мандат 2019 - 2023г. /вх.№19
2.Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на постоянните комисии на Общински съвет Провадия. /вх.№20
3.Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет Провадия. /вх.№21
4.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия. /вх.№22
5.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото тримесечие на 2019г. /вх.№15
6.Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства. /вх.№16
7.Докладни записки вх.№13, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35.
8.Питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия ще се положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.


ДИМО ДИМОВ
председател на ОбС Провадия

Материали за заседанието

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®