GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№113 /27.03.2020год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 7

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 31.03.2020год. от 10.30 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.290 МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – мярка 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура./вх.299
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г. / вх.№298
3.Отчет за изпълнението на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2019г. /вх.№302
4.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2020г. /вх.№307
5.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Провадия 2015-2020г. за 2019г. /вх.№304
6.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Провадия за 2019г. /вх.№303
7.Докладни записки с № 300, 301, 305, 306, 317, 318, 319, 320.
8.Изказвания и питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседанието ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване с оглед обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22, 13.03.2020г./
Неучастие в заседанието на общински съветник, съобразно чл.21 т.7 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, поради неразположение или грипоподобни симптоми, ще бъде зачетено като уважителна причина.ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия
Г Р А Ф И К

за провеждане на съвместно заседание на ПК на Общински съвет Провадия


31.03.2020 год. /вторник/

09.00 ч., зала 119


Съвместно заседание на ПК:

ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“


вх.№ 299, 298, 302, 307, 304, 303, 300, 301, 305, 306, 317, 318, 319, 320


Материали за заседанието

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®