GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№574 /13.07.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 38
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 25.07.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Информация за изпълнението на бюджета на община Провадия към 30.06.2018г. /вх.№1863
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2018г. /вх.№1856
3.Извършени промени по бюджета на община Провадия през второто тримесечие на 2018г. /вх.№1857
4.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2018г. /вх.№1835
5.Изпълнение на актовете на кмета на община Провадия по влезлите в сила през първото шестмесечие на 2018г. решения на ОбС Провадия. /вх.№1864
6.Отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове – първо полугодие на 2018г. / вх.№1866
7.Информация за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Провадия за учебната 2017/2018г. /вх.№1841
8.Информация за дейността на здравните кабинети в училища и детски градини в община Провадия през учебната 2017/2018г. / вх.№1831
9.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за учебната 2018/2019г. /вх.№1844
10.Определяне на средищни детски градини на територията на община Провадия за учебната 2018/2019г. /вх.№1843
11.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2018/2019 г./ вх.№1848
12.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2018/2019 г. по чл.69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование./ вх.№1845
13.Утвърждаване на маломерни групи в полудневна детска градина в с.Славейково и в полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за учебната 2018/2019г. /№1842
14.Докладни записки вх.№1836, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852, 1858, 1859, 1861
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС ПровадияГ Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

18.07.2018 год. /сряда/
13.00 ч. зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1863, 1856, 1857, 1835, 1864, 1866,
1836, 1847, 1850, 1851, 1852, 1858, 1859, 1861

14.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1863, 1856, 1857, 1835, 1864, 1866, 1831, 1848, 1845, 1842,
1836, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852, 1858, 1859, 1861

16.00 ч. зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1863, 1856, 1857, 1835, 1864, 1866, 1841,
1836, 1847, 1858, 1859, 1861

19.07.2018 год. /четвъртък/
13.00 ч. зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1863, 1856, 1857, 1835, 1864, 1866, 1844, 1843,
1836, 1847, 1850, 1851, 1852, 1858, 1859, 1861

14.30 ч. зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1863, 1856, 1857, 1835, 1864, 1866, 1841, 1831, 1844, 1843, 1848, 1845, 1842,
1836, 1847, 1858, 1859, 1861

16.00 ч. зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1863, 1856, 1857, 1835, 1864, 1866, 1831, 1844, 1843, 1848, 1845, 1842,
1836, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852, 1858, 1859, 1861
Материали за заседанието

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®