GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№158/15.06.2020год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 10

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 26.06.2020 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г. /вх.№426
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2020г. /вх.№440
3.Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Провадия за 2020-2030 г./вх.№436
4.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия за 2019г. /вх.№439
5.Докладни записки с вх.№435, 437, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


/п/ ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия

22.06.2020 год. /понеделник/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№426, 440,
435, 437, 441, 444, 445, 448, 449, 450

14.30 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №426, 440, 436, 439,
445, 448, 449, 450, 451


16.00 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№426, 440, 439,
437, 441, 444, 445, 448, 449, 450, 451

23.06.2020 год. /вторник/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№426, 440,
435, 437, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 451

14.30 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№426, 440, 436,
442, 443, 444, 446, 447, 448

16.00 часа, зала 119 -ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№426, 440, 436, 439,
435, 442, 443, 446, 447, 448


Материали за заседание

Приложение към вх.№448

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®