GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№393 /15.09.2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 25
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 28.09.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – гр.Провадия за първото шестмесечие на 2017г. /вх.№1333
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2017г. /вх.№1341
3.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2017/2018 г. /вх.№1347
4.Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Провадия. /вх.№1298
5.Докладни записки с вх.№1323, 1324, 1325, 1328, 1332, 1334, 1336, 1337, 1338, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

20.09.2017 год. /сряда/

13.00 часа, зала 204 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1333, 1341, 1298,
1323, 1324, 1325, 1328, 1332, 1334, 1336, 1343, 1344, 1345, 1348

14.30 часа, зала 204 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1341, 1298,
1323, 1324, 1325, 1328, 1332, 1336, 1337, 1338, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348

16.00 часа, зала 204 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1341, 1347, 1298,
1336, 1343, 1344, 1345, 1348

21.09.2017 год. /четвъртък/

13.00 часа, зала 204 - ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1341, 1298, 1323, 1324, 1334, 1336, 1337, 1338, 1343, 1344, 1345, 1348

14.30 часа, зала 204 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1333, 1341, 1347, 1298,
1328, 1332, 1336, 1343, 1344, 1345, 1348

16.00 часа, зала 204 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1341, 1347, 1298,
1323, 1324, 1325, 1328, 1332, 1334, 1336, 1337, 1338, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348

Материали за заседание

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®