GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№176/16.07.2020год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 11
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове на кметства и кметски наместници,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМ А, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 27.07.2020 год. от 9.00 часа в зала 119 на Община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Информация за изпълнението на бюджета на община Провадия към 30.06.2020г . /вх.№512
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2020 г. /вх.№511
3.Извършени промени по бюджета на община Провадия през второто тримесечие на 2020 г. /вх.№495
4.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2020 г. /вх.№491
5.Отчет за изпълнението на актовете на кмета на община Провадия по решения на ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2020 г. /вх.№532
6.Отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове – първото полугодие на 2020 г. /вх.№498
7.Отчет за дейността на Народните читалища и изразходените от тях бюджетни средства през 2019 г. /вх.№513
8.Информация за дейността на здравните кабинети в училища и детски градини в община Провадия през учебната 2019/2020 г. /вх.№514
9.Информация за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Провадия през учебната 2019/2020 г. /вх.№515
10.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за учебната 2020/2021 г. /вх.№516
11.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2020/2021 г. /вх.№517
12.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2020/2021 г. по чл.69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. /вх.№518
13.Утвърждаване на маломерна смесена подготвителна група във II ОУ „Иван Вазов“ гр.Провадия за учебната 2020/2021г. /вх.№519
14.Докладни записки с вх.№496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 534.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседанието на ОбС Провадия ще се проведе при спазване на епидемичните мерки, въведени със заповед №РД-01-402/15.07.2020г. на министъра на здравеопазването.
Неучастие в заседанието на общински съветник, съобразно чл.21 т.7 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, поради неразположение или грипоподобни симптоми, ще бъде зачетено като уважителна причина.


/п/ ДИМО ДИМОВ
Председател на ОбС ПровадияГ Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет гр.Провадия

21.07.2020 год. /вторник/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“

вх.№512, 511, 495, 491, 532, 498, 513, 515, 517, 518, 519,
523, 524, 525, 527, 528

14.30 часа, зала 119 - ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“

вх. №512, 511, 495, 491, 532, 498, 515,
523, 526, 527, 528, 529, 531, 534

16.00 часа, зала 119 - ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№512, 511, 495, 491, 532, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,
523, 524, 525, 527, 528

22.07.2020 год. /сряда/

13.00 часа, зала 119 - ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№512, 511, 495, 491, 532, 498, 513, 516,
496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 521, 522, 524, 525, 526, 529, 531, 534

14.30 часа, зала 119 - ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”

вх.№512, 511, 495, 491, 532, 514, 516, 517, 518, 519,
496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 521, 522, 529, 534

16.00 часа, зала 119 -ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“

вх.№512, 511, 495, 491, 532, 514,
496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 521, 522, 526, 531Материали за заседание

Приложения от 1 до 23 към вх. № 513

Докладна записка с вх. №537

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®