GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Съобщение


Изх.№611/14.09.2018 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 40

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 27.09.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – гр.Провадия за първото шестмесечие на 2018г. /вх.№1884
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2018г. /вх.№1921
3.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2018/2019г. /вх.№1923
4.Докладни записки с вх.№1882, 1890, 1891, 1905, 1906, 1910, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 1924, 1925, 1927, 1929.
5.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

18.09.2018 год. /вторник/
13.00 ч. зала 204, съвместно заседание

ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани” и
ПК „Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1884, 1921,
1882, 1890, 1915, 1916, 1917, 1918, 1922, 1925, 1929

14.30 ч., зала 204, съвместно заседание

ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и
ПК „Икономическо развитие на общината и общинска собственост“

вх.№1884, 1921,
1882, 1890, 1891, 1905, 1906, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 1925, 1927, 1929
16.00 ч. зала 204, съвместно заседание

ПК „Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ и
ПК „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“

вх.№1884, 1921, 1923,
1882, 1891, 1905, 1906, 1910, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1924, 1925, 1927, 1929


Материали за заседанието

Доклад, относно предложение за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®