GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Съобщения на ОбС

НАЧАЛОНачало

Покана


Изх.№456 /12.01.2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

П О К А Н А

№ 29

Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми зам.- кметове,
Уважаеми директори на дирекции и представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове и кметски наместници от община Провадия,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Провадия, което ще се проведе на 25.01.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото тримесечие на 2017г. /вх.№1535
2.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2017г. /вх.№1537
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2018г. /вх.№1538
4.Приемане бюджета на община Провадия за 2018г. /вх.№1540
5.Годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програма за управление през мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия. /вх.№1539
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2017г. /вх.№1517
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2017г. /вх.№1534
8.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2017г. /вх.№1530
9.Приемане на Общински план за противодействие на тероризма. /вх.№1533
10.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1453
11.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия. /вх.№1485
12.Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия./ вх.№1498
13.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2018г. /вх.№1518
14.Докладни записки с вх.№1520, 1525, 1526, 1529, 1531, 1532, 1536.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ХРИСТО ГИЧЕВ
Председател на ОбС Провадия


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Провадия

17.01.2018 год. /сряда/
13.00 ч. зала 204
ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
вх.№1535, 1537, 1538, 1540, 1539, 1517, 1534, 1530, 1533, 1453, 1485, 1498, 1518
1520, 1525, 1526, 1529, 1531

14.30 ч., зала 204
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
вх.№1535, 1537, 1538, 1540, 1539, 1517, 1534, 1453, 1485, 1498, 1518
1520, 1525, 1526, 1529, 1531, 1532, 1536

16.00 ч. зала 204
ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“
вх.№1535, 1537, 1538, 1540, 1539, 1517, 1534, 1453, 1485, 1498, 1518

18.01.2018 год. /четвъртък/
13.00 ч., зала 204
ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
вх.№1535, 1537, 1538, 1540, 1539, 1517, 1534, 1453, 1485, 1498, 1518
1520, 1525, 1526, 1529, 1532, 1536

14.30 ч. зала 204
ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
вх.№1535, 1537, 1538, 1540, 1539, 1517, 1534, 1530, 1533, 1453, 1485, 1498, 1518
1531

16.00 ч. зала 204
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
вх.№1535, 1537, 1538, 1540, 1539, 1517, 1534, 1453, 1485, 1498, 1518
1520, 1525, 1526, 1529, 1532, 1536


Материали за заседание

Приложение към вх.№1536

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®