GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Постоянни комисии

НАЧАЛОНачало

Постоянни комисии на Общинския съвет Провадия Мандат / 2015 - 2019 год. /


Постоянни комисии на Общинския съвет Провадия
Мандат / 2015 - 2019 год. /


І.Комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси:

1.Блага Калчева Петрова-председател
2.Стоян Добрев Гигов-зам.-председател
3.Наталина Младенова Златева
4.Димитър Тунчев Димитров
5.Димо Владимиров Димов
6.Хюсни Осман Адем
7.Ивайло Илиев Илиев

ІІ.Комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост:

1.Дамян Ташев Неделчев-председател
2.Капка Ангелова Радева-зам.-председател
3.Милена Иванова Драгнева
4.Елина Георгиева Димитрова
5.Георги Атанасов Габровски
6.Лидия Николаева Димитрова
7.Мустафа Али Ибрям

ІІІ.Комисия по национално и европейско финансиране - оперативни
програми, структурни фондове и проекти:

1.Милена Иванова Драгнева-председател
2.Блага Калчева Петрова-зам.-председател
3.Георги Атанасов Габровски
4.Кръстю Василев Кръстев
5.Стоян Добрев Гигов
6.Хюсни Осман Адем
7.Диан Парушев Николов

ІV.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии:

1.Елина Георгиева Димитрова-председател
2.Диан Парушев Николов-зам.-председател
3.Димитър Тунчев Димитров
4.Милена Иванова Драгнева
5.Димо Владимиров Димов
6.Мустафа Али Ибрям
7.Йордан Иванов Михалев

V.Комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности:

1.Стоян Добрев Гигов-председател
2.Йордан Иванов Михалев-зам.-председател
3.Ивайло Илиев Илиев
4.Дамян Ташев Неделчев
5.Иво Райчов Гочев
6.Елина Георгиева Димитрова
7.Антон Илков Янев


VІ.Комисия по обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали жалби и предложения на граждани:

1.Кръстю Василев Кръстев-председател
2.Антон Илков Янев-зам.-председател
3.Хюлия Ахмедова Мустафова
4.Капка Ангелова Радева
5.Наталина Младенова Златева
6.Ивайло Илиев Илиев
7.Блага Калчева Петрова

VІІ.Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /променено наименование с решение №35-593/29.05.2018г. на ОбС Провадия/:

1.Христо Драгомиров Гичев-председател
2.Хюлия Ахмедова Мустафова-зам.-председател
3.Иво Райчов Гочев
4.Йордан Иванов Михалев
5.Диан Парушев Николов

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®